IT

INDICAZIONI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DELL’IMBALLO

PAP20: CARTA

PAP21: CARTA

PAP22: CARTA

PET1: PLASTICA

PVC3: PLASTICA

LDPE4: PLASTICA

OTHER7: PLASTICA

FE40: METALLO

Raccolta differenziata: verifica le disposizioni del tuo Comune

EN

INDICATIONS FOR PROPER DISPOSAL

PAP20: PAPER RECYCLING

PAP21: PAPER RECYCLING

PAP22: PAPER RECYCLING

PET1: PLASTICS

PVC3: PLASTICS

LDPE4: PLASTICS

OTHER7: PLASTICS

FE40: METALS

Separate collection: check the regulations in your area

ES

INDICACIONES PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE

PAP20: PAPEL

PAP21: PAPEL

PAP22: PAPEL

PET1: PLÁSTICOS

PVC3: PLÁSTICOS

LDPE4: PLÁSTICOS

OTHER7: PLÁSTICOS

FE40: METALES

Colección separada: comprueba las instrucciones de tu Ayuntamiento

DE

HINWEISE ZUR KORREKTEN ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

PAP20: PAPIERSAMMLUNG

PAP21: PAPIERSAMMLUNG

PAP22: PAPIERSAMMLUNG

PET1: KUNSTSTOFFE

PVC3: KUNSTSTOFFE

LDPE4: KUNSTSTOFFE

OTHER7: KUNSTSTOFFE

FE40: METALLE

Getrennte sammlung: Prüfen Sie die Vorschriften Ihrer Gemeinde

FR

INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DE L'EMBALLAGE

PAP20: COLLECTE DE PAPIER

PAP21: COLLECTE DE PAPIER

PAP22: COLLECTE DE PAPIER

PET1: PLASTIQUES

PVC3: PLASTIQUES

LDPE4: PLASTIQUES

OTHER7: PLASTIQUES

FE40: MÉTAUX

Tri sélectif: vérifiez le règlement de votre commune

NL

AANWIJZINGEN VOOR HET OP DE JUISTE WIJZE VERWERKEN VAN VERPAKKINGEN

PAP20: PAPIERINZAMELING

PAP21: PAPIERINZAMELING

PAP22: PAPIERINZAMELING

PET1: KUNSTSTOFFEN

PVC3: KUNSTSTOFFEN

LDPE4: KUNSTSTOFFEN

OTHER7: KUNSTSTOFFEN

FE40: METALEN

Aparte collectie: controleer de voorschriften van je Gemeente

PT

INDICAÇÕES PARA A ELIMINAÇÃO CORRETA DA EMBALAGEM

PAP20: RECOLHA DO PAPEL

PAP21: RECOLHA DO PAPEL

PAP22: RECOLHA DO PAPEL

PET1: PLÁSTICOS

PVC3: PLÁSTICOS

LDPE4: PLÁSTICOS

OTHER7: PLÁSTICOS

FE40: METAIS

Coleção separada: consulte as disposições do seu Município

SK

POKYNY PRE SPRÁVNU LIKVIDÁCIU OBALU

PAP20: ZBER PAPIERA

PAP21: ZBER PAPIERA

PAP22: ZBER PAPIERA

PET1: PLASTY

PVC3: PLASTY

LDPE4: PLASTY

OTHER7: PLASTY

FE40: KOVY

Separovať zber: overte si nariadenia vo vašej obci.

CZ

POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI OBALŮ

PAP20: SBĚR PAPÍRU

PAP21: SBĚR PAPÍRU

PAP22: SBĚR PAPÍRU

PET1: PLASTY

PVC3: PLASTY

LDPE4: PLASTY

OTHER7: PLASTY

FE40: KOVY

Samostatná kolekce: ověřte možnosti ve své obci

HU

A CSOMAGOLÁS MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

PAP20: PAPÍR

PAP21: PAPÍR

PAP22: PAPÍR

PET1: MŰANYAGOK

PVC3: MŰANYAGOK

LDPE4: MŰANYAGOK

OTHER7: MŰANYAGOK

FE40: FÉMEK

Szelektív hulladékgyűjtés: ellenőrizze a helyhatósági rendelkezéseket

RO

INDICAȚII PRIVIND ELIMINAREA CORECTĂ A AMBALAJULUI

PAP20: COLECTARE HÂRTIE

PAP21: COLECTARE HÂRTIE

PAP22: COLECTARE HÂRTIE

PET1: PLASTICE

PVC3: PLASTICE

LDPE4: PLASTICE

OTHER7: PLASTICE

FE40: METALE

Colectare separată: consultați prevederile în vigoare din localitatea dumneavoastră.

SL

NAVODILA ZA PRAVILNO ODLAGANJE EMBALAŽE.

PAP20: ZBIRANJE PAPIRJA

PAP21: ZBIRANJE PAPIRJA

PAP22: ZBIRANJE PAPIRJA

PET1: PLASTIKO

PVC3: PLASTIKO

LDPE4: PLASTIKO

OTHER7: PLASTIKO

FE40: KOVINE

Ločeno zbiranje: upoštevajte predpise v veljavi v vaši občini.

BG

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОПАКОВКАТА

PAP20: СЪБИРАНЕ НА ХАРТИЯ

PAP21: СЪБИРАНЕ НА ХАРТИЯ

PAP22: СЪБИРАНЕ НА ХАРТИЯ

PET1: ПЛАСТМАСИ

PVC3: ПЛАСТМАСИ

LDPE4: ПЛАСТМАСИ

OTHER7: ПЛАСТМАСИ

FE40: МЕТАЛИ

Разделно cъбиране: Проверете разпоредбите на вашата Община

HR

UPUTE ZA PRAVILNO ODLAGANJE AMBALAŽE

PAP20: PRIKUPLJANJE PAPIRA

PAP21: PRIKUPLJANJE PAPIRA

PAP22: PRIKUPLJANJE PAPIRA

PET1: PLASTIKU

PVC3: PLASTIKU

LDPE4: PLASTIKU

OTHER7: PLASTIKU

FE40: METALE

Odvojeno prikupljanje: provjeri odredbe tvoje općine

FI

Ohjeet asianmukaisesta hävittämisestä

PAP20: PAPERIN KIERRÄTYS

PAP21: PAPERIN KIERRÄTYS

PAP22: PAPERIN KIERRÄTYS

PET1: MUOVIEN

PVC3: MUOVIEN

LDPE4: MUOVIEN

OTHER7: MUOVIEN

FE40: METALLIEN

Erillinen keräys: tutustu alueesi säännöksiin

PL

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI OPAKOWAŃ

PAP20: POJEMNIK NA PAPIER

PAP21: POJEMNIK NA PAPIER

PAP22: POJEMNIK NA PAPIER

PET1: TWORZYW

PVC3: TWORZYW

LDPE4: TWORZYW

OTHER7: TWORZYW

FE40: METALI

Selektywna zbiórka: należy zapoznać się z przepisami gminy

SV

Instruktioner för rätt undanröjande

PAP20: ÅTERVINNING AV PAPPER

PAP21: ÅTERVINNING AV PAPPER

PAP22: ÅTERVINNING AV PAPPER

PET1: PLASTER

PVC3: PLASTER

LDPE4: PLASTER

OTHER7: PLASTER

FE40: METALLER

Separat samling: kontrollera bestämmelserna i ditt område

ET

Juhised jäätmete nõuetekohaseks kõrvaldamiseks

PAP20: PABERI ÜMBERTÖÖTLEMINE

PAP21: PABERI ÜMBERTÖÖTLEMINE

PAP22: PABERI ÜMBERTÖÖTLEMINE

PET1: PLASTIDE

PVC3: PLASTIDE

LDPE4: PLASTIDE

OTHER7: PLASTIDE

FE40: METALLIDE

Eraldi kogumine: järgige teie piirkonnas kehtivad eeskirju

LT

Nurodymai apie tinkamą šalinimą

PAP20: POPIERIAUS PERDIRBIMAS

PAP21: POPIERIAUS PERDIRBIMAS

PAP22: POPIERIAUS PERDIRBIMAS

PET1: PLASTIKŲ

PVC3: PLASTIKŲ

LDPE4: PLASTIKŲ

OTHER7: PLASTIKŲ

FE40: METALŲ

Atskiras rinkinys: peržiūrėkite taisykles savo regione

LV

Norādījumi par atbilstošu iznīcināšanu

PAP20: PAPĪRA OTRREIZĒJA PĀRSTRĀDE

PAP21: PAPĪRA OTRREIZĒJA PĀRSTRĀDE

PAP22: PAPĪRA OTRREIZĒJA PĀRSTRĀDE

PET1: PLASTMASU

PVC3: PLASTMASU

LDPE4: PLASTMASU

OTHER7: PLASTMASU

FE40: METĀLU

Dalīta vākšana: ieskatieties, kādi noteikumi ir spēkā jūsu atrašanās vietā

DA

Vejledning til korrekt bortskaffelse

PAP20: GENBRUG AF PAPIR

PAP21: GENBRUG AF PAPIR

PAP22: GENBRUG AF PAPIR

PET1: PLAST

PVC3: PLAST

LDPE4: PLAST

OTHER7: PLAST

FE40: METAL

Separat samling: tjek reglerne i dit område

MT

Indikazzjonijiet għal rimi xieraq

PAP20: RIĊIKLAĠĠ TAL-KARTI

PAP21: RIĊIKLAĠĠ TAL-KARTI

PAP22: RIĊIKLAĠĠ TAL-KARTI

PET1: PLASTIKS

PVC3: PLASTIKS

LDPE4: PLASTIKS

OTHER7: PLASTIKS

FE40: METALI

Ġbir separat: Ara r-regolamenti fiż-żona tiegħek

EL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

PAP20: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

PAP21: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

PAP22: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

PET1: ΠΛΑΣΤΙΚΆ

PVC3: ΠΛΑΣΤΙΚΆ

LDPE4: ΠΛΑΣΤΙΚΆ

OTHER7: ΠΛΑΣΤΙΚΆ

FE40: ΜΈΤΑΛΛΑ

Ξεχωριστή συλλογή: Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς